Miksi aktiivimalli kuohuttaa?

Eduskunnan hyväksymä työttömiä koskeva aktiivimalli on herättänyt kovaa vastustusta ja ammattiyhdistykset ovat järjestämässä mielenosoituksia ja lakkoja. Kansalaisaloite kyseisen lain perumisesta on kerännyt yli 160.000 allekirjoitusta. Mistä on kysymys?

Aktiivimalli

Aktiivimallin mukaan työttömän työnhakijan on täyttävä kolmen kuukauden työttömyysjakson aikana ns. ”aktiivisuusedellytys”, muuten hän menettää seuraavan kolmen kuukauden työttömyyskorvauksesta 4,65 % eli yhden korvauspäivän kuukaudessa.

Aktiivisuusedellytys tarkoittaa, että säilyttääkseen työttömyysetuuden ennallaan työttömän työnhakijan on tarkastelujakson aikana joko

  • tehtävä 18 tuntia palkkatyötä TAI
  • ansaittava yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (vuonna 2018: 241 euroa) TAI
  • oltava viisi päivää TE-toimiston työllistymistä edistävässä palvelussa,

Yhdistelmiä edellä mainituista aktiivisuuden osoittamisen tavoista ei voida laskea yhteen.

Aktiivimallin tavoitteena on lyhentää työttömyysjaksoja ja kannustaa työnhakijoita etsimään aktiivisesti työtä ja toimeentuloa. Suomessa työttömyysaste on siinä 7-8 % luokaa ja työllisyysaste (eli kuinka monta prosenttia työikäisistä on työssä) on noin 70 %. Nämä luvut ovat heikkoja, verrattuna moniin yhtä pitkälle teollistuneisiin maihin (esim. Saksa, Ruotsi, Tanska).

Aktiivimalli on omaksuttu Tanskasta, jossa se kuitenkin eroaa huomattavasti Suomen mallista.  Aktiivisuusehtona on työskentely neljässä kuukaudessa vähintään 148 tuntia (työttömyyskassan jäsen) tai 12 kuukaudessa 225 tuntia (toimeentulotuen saaja). Mallissa on velvoitteita osallistua aktiivitoimiin kuten koulutukseen, työharjoitteluun tai yleishyödyllisen työhön. Malli rankaisee passiivisia ja palkitsee aktiivisia työnhakijoita. Kutenkin merkittävin ero Suomen ja Tanskan tukijärjestelmässä on henkilökohtaisen tuen määrässä. Tanskassa on henkilökuntaa moninkertaisesti työttömien määrään suhteutettuna. Tämä takaa palvelun henkilökohtaisuuden. Juurit henkilökunnan lisäämisen pitäisi olla vaatimuslistan kärjessä!

Miksi vastustaa aktiivimallia?

Ammattiyhdistykset väittävät aktiivimallin heikentävän työttömän toimeentuloa. Kyllä, mutta ennen kuin ruvetaan puhumaan leikkauksista, on puhuttava niiden laukeamisesta. Aktiivisuusedellytysten täyttämiseen on varattu kolme kuukautta aikaa,  Niiden täyttäminen ei ole ylivoimaista, jos työnhakija ja työvoimaviranomaiset (TE keskukset) toimivat saumatta yhteen ja etsivät yhdessä työtä tai työllistymismahdollisuuksia. Onkin syytä tulkita aktiivisyysmalli, niin että se edellyttää aktiivisuutta sekä työttömältä että työvoimaviranomaisilta.

Aktiivimalli pienentää kyllä työttomyyskorvauksia.  Kelan maksama työttömyysetuus on nyt 32,4 € päivässä viideltä arkipäivältä. Jos aktiivisuusehto ei ole täyttynyt kolmeen kuukauteen, tästä vähennetään 4,65 % eli 1,5 € päivässä, joka tekee kuukaudessa juuri tuon 32,4 €. On lisäksi otettava huomioon, että jos nämä kolme kuukautta olivat työttömyyden alkua, niin karenssipäivä vähennetään kahdella eli työtön saa tuon 32,4 € kaksi kertaa, jolloin koko kolmelle kuukaudelle työttömyyspäivärahan menetys on 32,4 € yhteensä eli 10 € kuussa. On sekin menetys ja tuntuu työttömän kukkarossa, mutta emme voi  puhua työttömän toimeentulon dramaattisesta heikkenemistä. (Jos työttömyyskorvaus on isompi niin tietysti vähennys on euromääräisesti isompi.)

Jos työttömyys jatkuu eikä aktiivisuuehto tule täyteen seuraavallakaan kolmen kuukauden jaksolla, työttömyysetuus ei enää laske. Jos taas aktiivisuusehto toteutuu, päiväraha palaa normitasolleen.

Päivärahaleikkaukset eivät oli riittävä syy vastustaa aktiivimallia.

Todelliset syyt ovat muualla.

  • Aktiivimalliin liittyy alueellisia ongelmia, jotka ovat todellisia. Kaikissa kunnissa ei ole tarjolla yhtä hyviä työllistymistä edistäviä palveluja eikä työpaikkoja. Tämä asettaa tietysti työnhakijat eriarvoiseen asemaan. Näenkin aktiivimallin ennen kaikkea haasteena työvoimatoimistoille, joiden on saatava lisää resursseja tulemaan työllistymistä. Silloin vaatimuksena pitäisi olla työvoimapalvelujen kehittäminen yhdenvertaisesti koko maassa.
  • Työttömän työnhakijan kannalta aktiivimalli on parempi kuin edellinen tilanne. Tutkimukset osoittavat, että sanktioilla on selvästi työllistymistä edistävä vaikutus.  Jos tämä toimii myös aktiivimallin tapauksessa, niin voi odottaa entistä useamman työllistyvän. Mitä enemmän kontaktoi ja ottaa vastaa lyhytaikaisia työtehtäviä, sitä paremmat mahdollisuudet on saada pysyvääkin työtä.
  • Aktivoiva vaikutus ei perustu uhkaan menettää 1,5 €:a euro päivässä. Joidenkin mukaan aktivointivaikutus tulee siitä, että näiden erilaisten aktiivisuusedellytysten täyttäminen on kovaa puuhaa ja sisältää paljon byrokratiaa ja paperisotaa. Tähän viittaa Heikki Pursiainen MustRead lehdessä julkaistussa artikkelissaan ”Palkitseminen on rankaisemista ja päinvastoin”. Etuuksia ei haluta jakaa ilman että niiden saaja tuntee itsensä kiusaantuneeksi tai jopa nöyryytetyksi. Näin ei tietystikään julkisesti sanota eikä saisi olla.
  • Aktiivimalliin liittyy myös ideologisia aspekteja. On oikeistolaista ajatella, että työnhakijat ovat työttömiä omaa saamattomuuttaan ja laiskuuttaan. Jos ihmistä ei pakoteta tai tuupata hakemaan työtä, niin hän heittäytyy laiskaksi. On vasemmistolaista ajatella, että kaikki kyllä haluavat löytää töitä eikä kukaan halua jää pankolla makaamaan. Joten ”aktivointi” on loukkaus hyviä ihmisiä kohtaan. Totuus lienee kahden ääripään välissä:

kaikki ovat aktiivisia luonnostaan <-> ilman pakottamista työtön on passiivinen

Käytyäni läpi kaikki nämä näkökohdat, olen päätynyt siihen, että varsinainen syy aktiivimallin vastustamiseen on politiikka. Oppositio, erityisesti vasemmisto ja ammattiyhdistysliike on ollut alusta asti Sipilän hallitusta vastaan. Kaikki muistavat vielä kilpailukykysopimukseen liittyvät poliittiset manööverit, lakot ja mielenosoitukset. Pakkolait olivat viimeinen pisara, joka sai ammattiyhdysliikkeen varuilleen ja odottamaan vain sopivia tilaisuuksia nostaa porukkaa hallitusta vastaan. Nyt sellainen tilaisuus tuli kuin tarjottimella ja siihen tartuttiin.

Aktiivimallin vastustus hyödyttää poliittisesti ay-liikettä ja oppositiota mutta ei työtöntä.

Mitä tapahtuu perustulolle?

Aktiivimallin käyttöönoton yksi suurimmista ongelmista on, että sen periaate on täysin päinvastainen kuin perustulokokeilun. Perustulokokeilussahan kokeillaan vastikkeetonta tuloa ilman byrokratiaa. Perustulo kannustaa työn vastaanottamiseen, koska työpaikan saaminen ei pienennä perustuloa: työntekijä saa pitää sekä palkan että perustulon. Perustulo, joka on suuruudeltaan 560 € kuukaudessa, on verotonta tuloa.

Perustulokokeilussa on mukana 2000 satunnaisotannalla valittua työmarkkinatuella tai peruspäivärahalla olevaa 25-58 vuotiasta henkilöä. Kokeiluaika on vuodet 2017 ja 2018.

Ihmetystä herättää, että miksi aktiivimalli piti ajaa sisään kesken perustulokokeilua. Lain perusteluissa vedotaan suureen työttömyyteen ja arvioon, että aktiivimalli voisi lisätä työllisyyttä 5000-12000 tuhannella henkilöllä. Nyt kun talous elpyy nopeasti, työmarkkinat vetävät paremmin ja ihmiset työllistyvät joka tapauksessa ilman aktiivimalliakin.

Aktiivimallin paradoksi on siinä, että kun työpaikkoja avautuu, aktiivimallia ei tarvita, ja kun työpaikkoja ei ole tarjolla, aktiivimalli ei työllistä.

  • Perustulon ihanneihminen on aktiivinen kansalainen, joka luo itse työtä, perustaa yrityksen, menee mukaan osuuskuntaan, myy palvelujaan verkossa, osallistuu vapaaehtoistyöhön jne.
  • Aktiivimallin ihmiskuvassa taas ihmistä pitää tuupata aktiiviseksi ja rangaista passiivisuudesta.

Juuri näiden ihmiskuvien erilaisuus selittää miksi aktiivimalli ajettiin läpi vaikka perustulokokeilu on kesken. Korkeat valiontalouden virkamiehet ja asiantuntijat ovat eivät usko perustulon ihanneihmiseen ja haluavat siksi mitätöidä perustulokokeilut. Tämän takia mm. Sitralla on ollut vaikeuksia edistää perustuloon kohdistuvaa selvitys- ja kokeilutoimintaa.

Perustulon toteuttaminen tulorekisterin avulla

Tulorekisteri avaa aivan uudet mahdollisuudet toteuttaa perustulo reaaliaikaisesti ja mahdollisimman pienellä byrokratialla.

”Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tiedon tuottajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Vuodesta 2020 alkaen ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot.” https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/tietoa_verotuksest/tulorekisteri/

Pohdin perustulon toimintaa etuuksien saajan näkökulmasta ja päädyin seuraavaan malliin.

Hautamäen perustulomalli

Kansalaisen tulorekisteristä tarkistetaan joka kuukauden lopussa tulot. Jos nettotulot ovat alle tietyn rajan, sanokaamme 560 €, niin Kela siirtää erotuksen kansalaisen tilille kuun alussa. Tämä siirto on veroton. Tällöin tilillä on joka kuukauden alussa vähintään 560 €. Lopulliset verot lasketaan kuten nykyisinkin vuoden tietojen perusteella.

Tällainen superyksinkertainen malli ei mitenkään estä ketään ottamasta mitään työtä vastaan. Mitään pahoja kannustinloukkuja ei synny. Perustulo on tässä luonteeltaan tulotäydennys ja raja on luonteeltaan minimitulo. Perustulo luo taloudellista turvallisuutta, koska jokainen tietää, että tilillä tulee aina olemaan vähintään minimitulon verran rahaa – teki sitten työtä päivän tai viikon.

Perustulo ja yhteiskäyttöiset voimavarat (UBA)

Arvostelin äskeisessä blogissani perustuloa siitä, että se tuomitsee ihmisen köyhyyteen. Väitteeni on nostattanut myös vastaväitteitä. Ja kuten arvata saattaa ne ovat tulleet nimenomaan ihmisiltä, jotka ovat aktiivisia ja toimivat monilla rintamilla – taitelijoina, opettajina, pienyrittäjinä, käsityöläisinä jne. Juuri tällaisia henkilöitä edellä kuvaamani perustulomalli hyödyttää. Jos perustulo olisi käytössä, heidän aktiviteettejaan ei rajoittaisi pelko siitä, että tulot eivät joskus riitäkään toimeentuloon. Lisäksi tulotäydennys tulee tulorekisterin ansiosta reaaliaikaisesti, kun nykyään tukipäätöksiä joutuu odottamaan viikkokausia lompakko tyhjänä.

Mutta pointtini köyhyyteen tuomitsemisessa on, että perustulo (tai tulotäydennys) ei sinänsä sisällä motivoivia elementtejä, vaikka sisältääkin työntekoa helpottavia elementtejä. On siis varauduttava siihen, että osa ihmisistä saattaa heittäytyä elämään tulotäydennys-mekanismin varassa. Sen verran filosofilla täytyy olla uskoa ihmiseen, että tämä joukko ei ole kovin suuri.

Universal Basic Assets idea on kuitenkin paljon laajempi kysymys kuin sosiaalietuudet. Kysymys on niistä mahdollisuuksista, joita yhteiskunta antaa kansalaisille toimia aktiivisesti ja käyttää ja kehittää tietojaan ja osaamistaan. UBA merkitsee merkittävien yhteisten voimavarojan saattamista ihmisten käyttöön maksuttomasti tai nimellisellä korvauksella.

Jos ja kun vanhempi resurssipohjaisuus oli luonteeltaan fyysis-fiskaalista (maata, etuuksia), niin uudemman ajattelun tulee pohjautua immateriaalisiin voimavaroihin. Tällä viittaan pääsyyn tietoverkkoihin, osallistumista sosiaaliseen mediaan, edullisia sovelluksia (appeja), oikeutta käyttää yliopistojen dataa ja julkisia rekistereitä, mahdollisuus käyttää uusimpia digitaalisia työvälineitä jne. Jotta immateriaalisen voimavarat olisivat kaikkien käytössä, täytyy ihmisten valmiuksia toimia digitaalisessa maailmassa voimakkaasti lisätä. Jos ja kun aktiivimallinkin työllistymistä tukevia palveluja kehitetään, niin digitaalisten kyvykkyyksien kehittämisen tulisi olla sielläkin etusijalla.